Цей документ містить публічну пропозицію (оферту) ФОП ОЛЕЙНІК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ до невизначеного кола фізичних осіб щодо укладення Договору купівлі-продажу товарів (надалі – «Договір») у порядку та на умовах, що викладені нижче. Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання, та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору.


1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Продавець – ФОП ОЛЕЙНІК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ідентифікаційний код юридичної особи 2752012733, місцезнаходження за адресою: 04209, м. Київ, вул. Редчинська, буд. 28
Сайт – веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.ft.co.ua/.
Товар – книгіб наліпкіб ручкі, та інше, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.
Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір на умовах, що містяться в ній.
Договір – цей Договір купівлі-продажу товарів, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту її Акцепту (прийняття) Покупцем та встановлює однакові для всіх Покупців умови.
Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної відповіді Продавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом оформлення замовлення на Сайті та/або підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця та/або здійснення Покупцем оплати вартості Товару, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, яка Акцептувала умови цієї Публічної оферти і оформила Замовлення засобами інформаційної системи Сайту. Замовлення – заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення бланку Замовлення або іншим способом.
Сторона – Продавець або Покупець в залежності від контексту.
Сторони – Продавець та Покупець, що уклали Договір відповідно до умов, передбачених ним та чинним законодавством України. Реєстрація – заповнення Покупцем відповідної реєстраційної форми на Сайті з зазначенням усіх необхідних даних.
Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір купівлі-продажу Товарів укладається шляхом приєднання Покупцем до запропонованої Продавцем Публічної оферти в цілому. Приєднання Покупця до Публічної оферти здійснюється шляхом її Акцепту.
2.2. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Покупцем всіх істотних умов Договору, викладених в цій Публічній оферті, без підпису письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 634, 638 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.
2.3. З моменту здійснення Акцепту (прийняття) Публічної оферти Покупець зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору та всіх додатків, що є його невід’ємною складовою частиною.
2.4. Підтвердженням згоди Покупця укласти Договір, тобто повного та безумовного Акцепту (прийняття) Публічної оферти є вчинення таких дій:
2.4.1. Проставлення Покупцем на Інтернет-сторінці оформлення Замовлення відмітки у полі «Згоден з умовами Публічної оферти» та завершення оформлення Замовлення Товарів за допомогою інформаційної системи Сайту. При цьому, розміщена на екранній формі відповідної Інтернет-сторінки Сайту фраза може відрізнятися від наведених в лапках у цьому абзаці вище, але має бути аналогічною за значенням та містити в собі або поряд з собою (на тій самій екранній формі) посилання на текст Публічної оферти.
2.4.2. Підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця.
2.4.3. Оформлення Замовлення за телефонами контакт-центру Продавця: (066) 408-3456, (068) 408-3456, (093) 408-3456, у цьому випадку Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Покупця, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення.
2.4.4. Здійснення Покупцем оплати замовлених Товарів.
2.5. Продавець на письмову вимогу Покупця може надати йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.
2.6. Факт отримання Продавцем Замовлення підтверджується шляхом надіслання Покупцю повідомлення, що містить інформацію про оформлення Замовлення. Повідомлення про отримання Замовлення надсилається Покупцю в електронному вигляді за допомогою служби коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) на контактний номер мобільного телефону, вказаний Покупцем при оформленні Замовлення або при Реєстрації на Сайті та/або електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при Реєстрації на Сайті.
2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
2.8. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Товарів кожний Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, що розміщені (оприлюднені) на Сайті Продавця.
2.9. Якщо Покупець не згоден з умовами Публічної оферти, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Покупець здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору.
2.10. Продавець самостійно визначає умови Публічної оферти та має право вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Покупців, шляхом розміщення нової редакції Публічної оферти на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується поставити і передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити і своєчасно прийняти книгі,наліпки або інші товари  (далі – «Товар»)..

3.2. Покупець замовляє та купує Товар для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

3.3. Продавець здійснює продаж Товару на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює самостійно на Сайті або за допомогою Продавця. Замовлення стає невід’ємною частиною Договору з моменту його оформлення.

3.4. Товар характеризується номером , очікуваним строком поставки, ціною. Інформація про Товар розміщена на Сайті та може бути уточнена у Продавця.

3.5. Усі представлені на Сайті Товари є пропозиціями Продавця і поставляються виключно на підставі індивідуального Замовлення Покупця.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Для кожного Товару вказано очікуваний термін надходження до покупця.

4.1.1. Очікувані терміни є середньостатистичними.

4.1.2. Якщо виконання Замовлення протягом очікуваного терміну не відбулося, Продавець без погодження з Покупцем подовжує виконання Замовлення.

4.2. Виконання Замовлення починається, як правило, після надходження авансового платежу на рахунок Продавця або підтвердження Покупцем його оплати. За домовленістю Сторін виконання Замовлення може бути розпочато без попередньої оплати з оплатою за фактом прийому-передачі.

4.3. Замовлення може бути виконано повністю або частково, а також може бути анульоване.

4.3.1. Часткове виконання Замовлення або його анулювання відбувається у разі, коли в ході його виконання обраний за конкретними умовами (виробником, очікуваним строком поставки, ціною) Товар виявився відсутнім на відповідному партнерському складі.

4.3.2. Замовлення вважається виконаним (повністю або частково) в момент надходження Товару до Покупця.

4.4. Продавець здійснює доставку Товару на умовах, вказаних на Сайті в розділі «Доставка».

4.5. Товар може бути повернений Продавцю у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. При цьому, Сторони погоджуються з наступними умовами:

4.5.1. Місцем повернення Товару є офіс продажу Продавця.

4.5.2. Спосіб і дата відправки Товару мають бути погоджені з Продавцем.

4.6. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом.

4.6.1. Хід виконання і стан Замовлення відображається на Сайті в «Особистому кабінеті» Покупця.

4.6.2. Покупець може налаштувати оповіщення про хід виконання Замовлення електронною поштою та/або за допомогою SMS-повідомлень (вказавши контактний номер мобільного телефону у міжнародному форматі, наприклад +380664083456).

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення.

5.2. Ціни за Товар відображені на Сайті і визначені на умовах самостійного вивозу з офісу продажу.

5.3. Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:

5.3.1. Платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.

5.3.2. Внесенням грошових коштів на банківський рахунок Продавця.

5.4. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється на підставі заяви Покупця у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

5.4.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Покупцем.

5.4.2. Покупець має право надавати заяву на повернення грошових коштів в електронній формі за умови її надсилання із електронної адреси, яка була вказана Покупцем при Реєстрації на Сайті.

6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам щодо його якості та придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується.

6.2. Прийом-передача Товару за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю здійснюється на підставі видаткової накладної.

6.3. Претензії Покупця щодо асортименту, кількості, комплектності і якості Товару, за виключенням прихованих дефектів, приймаються в ході прийому-передачі Товару в офісі продажу, від кур’єра або у відділенні транспортної компанії

6.4. Продавець надає гарантії якості Товару згідно вимог до якості, які встановлені на території України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством України.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Кожен Договір діє по відношенню до одного конкретного Замовлення, набуває чинності з моменту Акцепту Публічної оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.
8.2. Усі умови Договору між Продавцем та Покупцем, в тому числі істотні, наведені у цій Публічній оферті, розміщені у мережі Інтернет за адресою: https://www.ft.co.ua/, на дату укладення Договору.
8.3. Усі зміни Публічної оферти публікуються в мережі Інтернет за адресою: https://www.ft.co.ua/ зі збереженням усіх попередніх редакцій за тією ж адресою. Обов’язковими для Сторін є умови, що відповідають тексту Публічної оферти, яка діяла на дату укладення Договору. Датою публікації Договору є дата зазначена на його початку.
8.4. Опубліковані зміни вважаються доведеними до відома Покупця в повному обсязі, набирають чинності з дати їх опублікування.
8.5. Сторони визнають та погоджуються з тим, що в межах цього Договору належними способами обміну інформацією в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви та інші можливі форми листування між Сторонами, що здійснені письмово, відправлені та/або отримані за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку. При використанні служб коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) при передачі їх на мобільні пристрої, призначені для прийому/передачі таких повідомлень це правило застосовується тільки для повідомлень, направлених зі сторони Продавця. Продавець залишає за собою право використовувати інформацію, надану Покупцем при Реєстрації та/або оформленні Замовлення, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, з метою належного виконання своїх зобов’язань перед Покупцем. Укладаючи Договір з Продавцем на умовах і в порядку, передбаченому цією Публічною офертою, Покупець підтверджує свою згоду на таке використання зазначеної інформації.
8.6. Покупець погоджується на обробку його персональних даних, вказаних ним при Реєстрації, згідно чинного законодавства України про захист персональних даних. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від «01» червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності Продавця.

8.7. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при Реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, контактних та особистих даних, а також зобов’язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

9. РЕКВІЗИТИ І КОНТАКТИ ПРОДАВЦЯ
ФОП ОЛЕЙНІК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
04209, м. Київ, вул. Редчинська, буд. 28
Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 2752012733
Банківський рахунок: UA14 305299 00000 26005046707901 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380775
тел.: +38 (068) 408-3456,
Електронна пошта: a@ft.co.ua